Vedtægter

Klubbens vedtægter 4. februar 2017.

 

Foreningsvedtægt

Foreningens navn, formål og hjemsted

§1:Foreningens navn er MOTIONSKLUBBEN FLEX  (Herefter benævnt Foreningen)

§2:Foreningens formål er

·         At være en familie motionsklub med fokus på motionstræning.

·         At give adgang til motions- og vægttræning for foreningens medlemmer.

·         At foreningen tilbyder træningsfaciliteter til medlemmet samt dennes husstand.

·         At det er til enhver tid bestyrelsens opgave at sikre sammensætning af medlemmer.

·         At foreningen fremstår med et miljø der tilgodeser både motionisten og styrketræning.

·         At foreningen har et adfærdskodeks der giver et åbent og velkomment miljø.

·         At alle er med til at sikre, at foreningens lokaler og udstyr til enhver tid er ryddelige og der er plads til alle typer af medlemmer.

§3:Foreningens hjemsted er: Søndre Skole – Grenaa

Medlemmer

§4:Forudsætning for optagelse er:

Ansøgere der har en dom for narko/doping kan ikke optages.
Ved tvivlsspørgsmål om ovennævnte kan formanden/kassereren, på bestyrelsens opfordring, bede om en straffeattest.
Bestyrelsen varetager optagelse af nye medlemmer. Dette sker med hensyn til totale antal medlemmer i forhold til lokalernes kapacitet samt den generelle medlemssammensætning og signalet som familievenlig motionsklub, se også §7.

Bestyrelses skal introducere det nye medlem til faciliteterne, vedtægterne og de holdninger klubbens medlemmer skal udvise.
Nye medlemmer optages ved henvendelse på Mail til en i bestyrelsen og anmodningen behandles ved næstekommende bestyrelsesmøde.

§5:Indmeldelse sker ved: Henvendelse til kasseren og udfyldelse af optagelsesskema

§6:Der betales et indmeldelsesgebyr samt månedligt kontingent.

·         Indmeldelsesgebyr

o    Indmeldelsesgebyr er kr. 1.000,- som engangsbetaling og refunderes ikke.

·         Depositum

       o  Der betales depositum på kr. 200,- for udleveret nøglebrik. Depositum returneres ved aflevering af samme nøglebrik

       o  Depositum returneres kun indtil 1 år efter endt medlemsskab.

·         Kontingent

o    Kontingent 100,-/md. Betales direkte ind på konto. Kontanter modtages ikke.

·         Kontingent betales forud

·         Der betales 2 gange årligt. Der betales hvad der svarer til 6 mdr. kontingent den 1. april og den 1. oktober.

·         Manglende indbetaling.

Ved manglende indbetaling lukkes nøglen den 1. i efterfølgende måned. Kasserer vil sende 1 SMS inden lukning med opfordring til betaling.

o    Nøglen kan ikke åbnes igen før manglende kontingent og åbningsgebyr på kr. 50,- er indbetalt.

o   Regler om indbetaling gælder alle medlemmer.  

 

·         Ansatte ved Kattegatskolen kan modtage medlemskab efter klubbens vedtægter, dog skal der ikke betales indmeldelsesgebyr.

§7:Indmeldelse kan nægtes hvis særlige grunde taler for det, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§8:Passive medlemmer kan optages under forudsætning af: Foreningen optager ikke passive medlemmer

§9:Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til Kasseren med tre måneders varsel.

 

Medlemmers rettigheder og pligter

§10:Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, regler, formålsbestemmelse og adfærdskodeks.

§11:Medlemmerne har ret til:

·         Træning i foreningens lokaler

·         Al træning sker på eget ansvar og eventuelle ulykker skal dækkes af egen fritids-ulykkesforsikring

·         Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen

·         Foreningens medlemmer og bestyrelsen har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art

·         Motionsredskaberne skal forlades tømte og i hvilestilling. Det vil sige stænger, håndtag vægte m.m. skal hænges/lægges på plads straks efter brug.

·         Ved gentagne påtaler eller efter skriftlig advarsel, skal bestyrelse træde sammen og tage stilling til medlemmets fortsatte medlemskab. En udmeldelse vil være med øjeblikkelig virkning og der vil ikke blive refunderet kontingent.

·         Medlemskab i klubben giver alene ret til at medlemmet og dennes hustand kan benytte faciliteterne.

 

 Kontingent

§12:Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

§13:Der optages medlemmer efter gældende regler se §4 - 9

§14:Kontingentet betales senest ultimo hver måned via net-bank.

Bestyrelsen

§15:Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift.

§16:Bestyrelsens medlemmer vælges på generalformsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

På valg, ulige år.

·        Klubformand

·        Bestyrelsesmedlem 1

·        Suppleant 1

På valg, lige år;

·        Klubkasserer

·        Bestyrelsesmedlem 2

·        Suppleant 2

Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg

§17:Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat af 1 repræsentant fra Søndre Skole samt 4 foreningsmedlemmer

§18:Det påhviler bestyrelsen selv at konstituere sig efter generalforsamling med formand, næstformand, sekretær, kasserer og eventuelle menige bestyrelsesmedlemmer.

§19:Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

 

Ordinær generalforsamling

§20:Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§21:Generalforsamlingen afholdes hvert år JANUAR eller FEBRUAR

§22:Indkaldelse skal ske med 3 uger(s) varsel til medlemmerne skriftligt eller ved ophæng i klubbens lokale.

§23:Ethvert medlem, der med gyldigt medlemsbevis kan dokumentere deres adgangsberettigelse, er mødeberettiget på generalforsamlingen.

§24:Alle medlemmer som har betalt kontingent er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har én stemme.

§25:Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

§26:Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Han må ikke være medlem af bestyrelsen.

§27:På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed.

§28:På generalforsamlingen vælges 5 antal bestyrelsesmedlemmer og 1 revisorer.

På valg til bestyrelsen er der på lige år 2 på valg samt på ulige år 2 til valg. Således er 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg hvert 2. år. Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg.

Revisor kan vælges hvis det besluttes, efter gældende regler, på en generalforsamling.

§29:Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag 7 dage inden generalforsamlingen til formanden.

§30:Afstemninger skal ske skriftligt såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytre ønske her om.

Ekstraordinær generalforsamling

§31:Såfremt 2/3 dele af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§32:Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

§32:Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme måde som ordinære generalforsamlinger, jfr. §§22-30.

Regnskab og formue

§33:Foreningens regnskabs- og kontingentår følger det almindelige kalenderår.

§34:Det påhviler kassereren at indkasserer indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog.

§35:Før den ordinære generalforsamling skal 1 revisorer have revideret regnskabet.

§36:Det påhviler revisorerne årligt at afholde 1 uanmeldte kasseeftersyn.

§37:Foreningens formue skal, hvis den overstiger hvad der er nødvendigt for afholdelse af løbende udgifter, anbringes i foreningens bank.

Tegning og hæftelse

§38:Foreningen forpligtes af Kasseren. I sager af væsentlig betydning – dispositioner over kr. 2.000,- kan foreningen dog kun forpligtes af den samlede bestyrelse.

§39:Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

Vedtægtsændringer

§40:Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

§41:Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

§42:Ved foreningens opløsning tilfalder alle aktiver og formuen Kræftens Bekæmpelse

Stridigheder

§43:Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.

§44:Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer

Eksklusion

§45:Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette ikke opfylder forudsætningerne herfor eller på anden måde handler til skade for foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen. Medlemmer som er ekskluderet på grund af narko/doping kan ikke blive medlem igen.

§46:Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion står den ved magt.

 

 Klubbens vedtægter 28. februar 2016.

 

Foreningsvedtægt

Foreningens navn, formål og hjemsted

§1:Foreningens navn er MOTIONSKLUBBEN FLEX  (Herefter benævnt Foreningen)

§2:Foreningens formål er

·         At være en familie motionsklub med fokus på motionstræning.

·         At give adgang til motions- og vægttræning for foreningens medlemmer.

·         At foreningen tilbyder træningsfaciliteter til medlemmet samt dennes husstand.

·         At det er til enhver tid bestyrelsens opgave at sikre sammensætning af medlemmer.

·         At foreningen fremstår med et miljø der tilgodeser både motionisten og styrketræning.

·         At foreningen har et adfærdskodeks der giver et åbent og velkomment miljø.

·         At alle er med til at sikre, at foreningens lokaler og udstyr til enhver tid er ryddelige og der er plads til alle typer af medlemmer.

§3:Foreningens hjemsted er: Søndre Skole – Grenaa

Medlemmer

§4:Forudsætning for optagelse er:

Ansøgere der har en dom for narko/doping kan ikke optages.
Ved tvivlsspørgsmål om ovennævnte kan formanden/kassereren, på bestyrelsens opfordring, bede om en straffeattest.
Bestyrelsen varetager optagelse af nye medlemmer. Dette sker med hensyn til totale antal medlemmer i forhold til lokalernes kapacitet samt den generelle medlemssammensætning og signalet som familievenlig motionsklub, se også §7.

Bestyrelses skal introducere det nye medlem til faciliteterne, vedtægterne og de holdninger klubbens medlemmer skal udvise.
Nye medlemmer optages ved henvendelse på Mail til en i bestyrelsen og anmodningen behandles ved næstekommende bestyrelsesmøde.

§5:Indmeldelse sker ved: Henvendelse til kasseren og udfyldelse af optagelsesskema

§6:Der betales et indmeldelsesgebyr samt månedligt kontingent.

·         Indmeldelsesgebyr

o    Indmeldelsesgebyr er kr. 1.000,- som engangsbetaling og refunderes ikke.

·         Depositum

o    Der betales depositum på kr. 200,- for udleveret nøglebrik. Depositum returneres ved aflevering af samme nøglebrik.

·         Kontingent

o    Kontingent 100,-/md. Betales direkte ind på konto. Kontanter modtages ikke.

·         Kontingent betales forud

·         Der betales 2 gange årligt. Der betales hvad der svarer til 6 mdr. kontingent den 1. april og den 1. oktober.

·         Manglende indbetaling.

Ved manglende indbetaling lukkes nøglen den 1. i efterfølgende måned. Kasserer vil sende 1 SMS inden lukning med opfordring til betaling.

o    Nøglen kan ikke åbnes igen før manglende kontingent og åbningsgebyr på kr. 50,- er indbetalt.

o   Regler om indbetaling gælder alle medlemmer.  

 

·         Ansatte ved Kattegatskolen kan modtage medlemskab efter klubbens vedtægter, dog skal der ikke betales indmeldelsesgebyr.

§7:Indmeldelse kan nægtes hvis særlige grunde taler for det, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§8:Passive medlemmer kan optages under forudsætning af: Foreningen optager ikke passive medlemmer

§9:Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til Kasseren med tre måneders varsel.

 

Medlemmers rettigheder og pligter

§10:Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, regler, formålsbestemmelse og adfærdskodeks.

§11:Medlemmerne har ret til:

·         Træning i foreningens lokaler

·         Al træning sker på eget ansvar og eventuelle ulykker skal dækkes af egen fritids-ulykkesforsikring

·         Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen

·         Foreningens medlemmer og bestyrelsen har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art

·         Motionsredskaberne skal forlades tømte og i hvilestilling. Det vil sige stænger, håndtag vægte m.m. skal hænges/lægges på plads straks efter brug.

·         Ved gentagne påtaler eller efter skriftlig advarsel, skal bestyrelse træde sammen og tage stilling til medlemmets fortsatte medlemskab. En udmeldelse vil være med øjeblikkelig virkning og der vil ikke blive refunderet kontingent.

·         Medlemskab i klubben giver alene ret til at medlemmet og dennes hustand kan benytte faciliteterne.

 

 Kontingent

§12:Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

§13:Der optages medlemmer efter gældende regler se §4 - 9

§14:Kontingentet betales senest ultimo hver måned via net-bank.

Bestyrelsen

§15:Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift.

§16:Bestyrelsens medlemmer vælges på generalformsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

På valg, ulige år.

·        Klubformand

·        Bestyrelsesmedlem 1

·        Suppleant 1

På valg, lige år;

·        Klubkasserer

·        Bestyrelsesmedlem 2

·        Suppleant 2

Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg

§17:Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat af 1 repræsentant fra Søndre Skole samt 4 foreningsmedlemmer

§18:Det påhviler bestyrelsen selv at konstituere sig efter generalforsamling med formand, næstformand, sekretær, kasserer og eventuelle menige bestyrelsesmedlemmer.

§19:Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

 

Ordinær generalforsamling

§20:Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§21:Generalforsamlingen afholdes hvert år Januar

§22:Indkaldelse skal ske med 3 uger(s) varsel til medlemmerne skriftligt eller ved ophæng i klubbens lokale.

§23:Ethvert medlem, der med gyldigt medlemsbevis kan dokumentere deres adgangsberettigelse, er mødeberettiget på generalforsamlingen.

§24:Alle medlemmer som har betalt kontingent er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har én stemme.

§25:Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

§26:Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Han må ikke være medlem af bestyrelsen.

§27:På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed.

§28:På generalforsamlingen vælges 5 antal bestyrelsesmedlemmer og 1 revisorer.

På valg til bestyrelsen er der på lige år 2 på valg samt på ulige år 2 til valg. Således er 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg hvert 2. år. Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg.

Revisor kan vælges hvis det besluttes, efter gældende regler, på en generalforsamling.

§29:Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag 7 dage inden generalforsamlingen til formanden.

§30:Afstemninger skal ske skriftligt såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytre ønske her om.

Ekstraordinær generalforsamling

§31:Såfremt 2/3 dele af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§32:Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

§32:Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme måde som ordinære generalforsamlinger, jfr. §§22-30.

Regnskab og formue

§33:Foreningens regnskabs- og kontingentår følger det almindelige kalenderår.

§34:Det påhviler kassereren at indkasserer indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog.

§35:Før den ordinære generalforsamling skal 1 revisorer have revideret regnskabet.

§36:Det påhviler revisorerne årligt at afholde 1 uanmeldte kasseeftersyn.

§37:Foreningens formue skal, hvis den overstiger hvad der er nødvendigt for afholdelse af løbende udgifter, anbringes i foreningens bank.

Tegning og hæftelse

§38:Foreningen forpligtes af Kasseren. I sager af væsentlig betydning – dispositioner over kr. 2.000,- kan foreningen dog kun forpligtes af den samlede bestyrelse.

§39:Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

Vedtægtsændringer

§40:Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

§41:Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

§42:Ved foreningens opløsning tilfalder alle aktiver og formuen Kræftens Bekæmpelse

Stridigheder

§43:Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.

§44:Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer

Eksklusion

§45:Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette ikke opfylder forudsætningerne herfor eller på anden måde handler til skade for foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen. Medlemmer som er ekskluderet på grund af narko/doping kan ikke blive medlem igen.

§46:Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion står den ved magt.

 

 

 

 

Klubbens vedtægter 1. februar 2014.

 

Foreningsvedtægt

Foreningens navn, formål og hjemsted

§1:Foreningens navn er MOTIONSKLUBBEN FLEX  (Herefter benævnt Foreningen)

§2:Foreningens formål er

·         At være en familie motionsklub med fokus på motionstræning.

·         At give adgang til motions- og vægttræning for foreningens medlemmer.

·         At foreningen tilbyder træningsfaciliteter til medlemmet samt dennes husstand.

·         At det er til enhver tid bestyrelsens opgave at sikre sammensætning af medlemmer.

·         At foreningen fremstår med et miljø der tilgodeser både motionisten og styrketræning.

·         At foreningen har et adfærdskodeks der giver et åbent og velkomment miljø.

·         At alle er med til at sikre, at foreningens lokaler og udstyr til enhver tid er ryddelige og der er plads til alle typer af medlemmer.

§3:Foreningens hjemsted er: Søndre Skole – Grenaa

Medlemmer

§4:Forudsætning for optagelse er:

Ansøgere der har en dom for narko/doping kan ikke optages.
Ved tvivlsspørgsmål om ovennævnte kan formanden/kassereren, på bestyrelsens opfordring, bede om en straffeattest.
Bestyrelsen varetager optagelse af nye medlemmer. Dette sker med hensyn til totale antal medlemmer i forhold til lokalernes kapacitet samt den generelle medlemssammensætning og signalet som familievenlig motionsklub, se også §7.

Bestyrelses skal introducere det nye medlem til faciliteterne, vedtægterne og de holdninger klubbens medlemmer skal udvise.
Nye medlemmer optages ved henvendelse på Mail til en i bestyrelsen og anmodningen behandles ved næstekommende bestyrelsesmøde.

§5:Indmeldelse sker ved: Henvendelse til kasseren og udfyldelse af optagelsesskema

§6:Der betales et indmeldelsesgebyr samt månedligt kontingent.

·         Indmeldelsesgebyr

o    Indmeldelsesgebyr er kr. 1.000,- som engangsbetaling og refunderes ikke.

·         Depositum

o    Der betales depositum på kr. 200,- for udleveret nøglebrik. Depositum returneres ved aflevering af samme nøglebrik.

·         Kontingent

o    Kontingent (pr. 1. jan. 2012) 100,-/md. Betales direkte ind på konto. Kontanter modtages ikke.

o    Kontingent betales forud minimum pr. md.

·         Manglende indbetaling.

Ved manglende indbetaling lukkes nøglen den 1. i efterfølgende måned. Kasserer vil sende 1 SMS inden lukning med opfordring til betaling.

o    Nøglen kan ikke åbnes igen før manglende kontingent og åbningsgebyr på kr. 50,- er indbetalt.

o   Regler om indbetaling gælder alle medlemmer.  

 

·         Ansatte ved Kattegatskolen kan modtage medlemskab efter klubbens vedtægter, dog skal der ikke betales indmeldelsesgebyr.

§7:Indmeldelse kan nægtes hvis særlige grunde taler for det, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§8:Passive medlemmer kan optages under forudsætning af: Foreningen optager ikke passive medlemmer

§9:Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til Kasseren med tre måneders varsel.

 

Medlemmers rettigheder og pligter

§10:Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, regler, formålsbestemmelse og adfærdskodeks.

§11:Medlemmerne har ret til:

·         Træning i foreningens lokaler

·         Al træning sker på eget ansvar og eventuelle ulykker skal dækkes af egen fritids-ulykkesforsikring

·         Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen

·         Foreningens medlemmer og bestyrelsen har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art

·         Motionsredskaberne skal forlades tømte og i hvilestilling. Det vil sige stænger, håndtag vægte m.m. skal hænges/lægges på plads straks efter brug.

·         Ved gentagne påtaler eller efter skriftlig advarsel, skal bestyrelse træde sammen og tage stilling til medlemmets fortsatte medlemskab. En udmeldelse vil være med øjeblikkelig virkning og der vil ikke blive refunderet kontingent.

·         Medlemskab i klubben giver alene ret til at medlemmet og dennes hustand kan benytte faciliteterne.

 

 Kontingent

§12:Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

§13:Der optages medlemmer efter gældende regler se §4 - 9

§14:Kontingentet betales senest ultimo hver måned via net-bank.

Bestyrelsen

§15:Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift.

§16:Bestyrelsens medlemmer vælges på generalformsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

På valg til bestyrelsen er der på lige år 2 på valg samt på ulige år 2 til valg. Således er 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg hvert 2. år. Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg

§17:Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat af 1 repræsentant fra Søndre Skole samt 4 foreningsmedlemmer

§18:Det påhviler bestyrelsen selv at konstituere sig efter generalforsamling med formand, næstformand, sekretær, kasserer og eventuelle menige bestyrelsesmedlemmer.

§19:Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

 

Ordinær generalforsamling

§20:Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§21:Generalforsamlingen afholdes hvert år Januar

§22:Indkaldelse skal ske med 3 uger(s) varsel til medlemmerne skriftligt eller ved ophæng i klubbens lokale.

§23:Ethvert medlem, der med gyldigt medlemsbevis kan dokumentere deres adgangsberettigelse, er mødeberettiget på generalforsamlingen.

§24:Alle medlemmer som har betalt kontingent er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har én stemme.

§25:Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

§26:Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Han må ikke være medlem af bestyrelsen.

§27:På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed.

§28:På generalforsamlingen vælges 5 antal bestyrelsesmedlemmer og 1 revisorer.

På valg til bestyrelsen er der på lige år 2 på valg samt på ulige år 2 til valg. Således er 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg hvert 2. år. Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg.

Revisor kan vælges hvis det besluttes, efter gældende regler, på en generalforsamling.

§29:Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag 7 dage inden generalforsamlingen til formanden.

§30:Afstemninger skal ske skriftligt såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytre ønske her om.

Ekstraordinær generalforsamling

§31:Såfremt 2/3 dele af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§32:Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

§32:Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme måde som ordinære generalforsamlinger, jfr. §§22-30.

Regnskab og formue

§33:Foreningens regnskabs- og kontingentår følger det almindelige kalenderår.

§34:Det påhviler kassereren at indkasserer indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog.

§35:Før den ordinære generalforsamling skal 1 revisorer have revideret regnskabet.

§36:Det påhviler revisorerne årligt at afholde 1 uanmeldte kasseeftersyn.

§37:Foreningens formue skal, hvis den overstiger hvad der er nødvendigt for afholdelse af løbende udgifter, anbringes i foreningens bank.

Tegning og hæftelse

§38:Foreningen forpligtes af Kasseren. I sager af væsentlig betydning – dispositioner over kr. 2.000,- kan foreningen dog kun forpligtes af den samlede bestyrelse.

§39:Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

Vedtægtsændringer

§40:Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

§41:Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

§42:Ved foreningens opløsning tilfalder alle aktiver og formuen Kræftens Bekæmpelse

Stridigheder

§43:Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.

§44:Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer

Eksklusion

§45:Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette ikke opfylder forudsætningerne herfor eller på anden måde handler til skade for foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen. Medlemmer som er ekskluderet på grund af narko/doping kan ikke blive medlem igen.

§46:Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion står den ved magt.

 

 

 

 

 

 

Klubbens vedtægter pr. 13. januar 2013.

 

Foreningsvedtægt

Foreningens navn, formål og hjemsted

§1:Foreningens navn er MOTIONSKLUBBEN FLEX  (Herefter benævnt Foreningen)

§2:Foreningens formål er

·         At være en familie motionsklub med fokus på motionstræning.

·         At give adgang til motions- og vægttræning for foreningens medlemmer.

·         At foreningen tilbyder træningsfaciliteter til medlemmet samt dennes husstand.

·         At det er til enhver tid bestyrelsens opgave at sikre sammensætning af medlemmer.

·         At foreningen fremstår med et miljø der tilgodeser både motionisten og styrketræning.

·         At foreningen har et adfærdskodeks der giver et åbent og velkomment miljø.

·         At alle er med til at sikre, at foreningens lokaler og udstyr til enhver tid er ryddelige og der er plads til alle typer af medlemmer.

§3:Foreningens hjemsted er: Søndre Skole – Grenaa

Medlemmer

§4:Forudsætning for optagelse er:

Bestyrelsen varetager optagelse af nye medlemmer. Dette sker med hensyn til totale antal medlemmer i forhold til lokalernes kapacitet samt den generelle medlemssammensætning og signalet som familievenlig motionsklub, se også §7.
Bestyrelses skal introducere det nye medlem til faciliteterne, vedtægterne og de holdninger klubbens medlemmer skal udvise.
Nye medlemmer optages ved henvendelse på Mail til en i bestyrelsen og anmodningen behandles ved næstekommende bestyrelsesmøde.

§5:Indmeldelse sker ved: Henvendelse til kasseren og udfyldelse af optagelsesskema

§6:Der betales et indmeldelsesgebyr samt månedligt kontingent.

·         Indmeldelsesgebyr

o    Indmeldelsesgebyr er kr. 1.000,- som engangsbetaling og refunderes ikke.

·         Depositum

o    Der betales depositum på kr. 200,- for udleveret nøglebrik. Depositum returneres ved aflevering af samme nøglebrik.

·         Kontingent

o    Kontingent er kr. 75,-/md. Betales med fordel via net-bank.

o    Kontingent pr. 1. jan. 2012 vil være 100,-/md.

o    Kontingent betales forud minimum pr. md.

·         Manglende indbetaling.

o    Ved manglende indbetaling af kontingent vil medlemmets nøglebrik blive lukket. Kasseren har efter en passende ventetid og efter én opfordring på betaling, ret til at lukke for adgangen.

o    Der opkræves et gebyr på kr. 50,- for genåbning af nøgle.

·         Ansatte ved Kattegatskolen kan modtage medlemskab efter klubbens vedtægter, dog skal der ikke betales indmeldelsesgebyr.

§7:Indmeldelse kan nægtes hvis særlige grunde taler for det, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§8:Passive medlemmer kan optages under forudsætning af: Foreningen optager ikke passive medlemmer

§9:Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til Kasseren med tre måneders varsel.

 

Medlemmers rettigheder og pligter

§10:Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, regler, formålsbestemmelse og adfærdskodeks.

§11:Medlemmerne har ret til:

·         Træning i foreningens lokaler

·         Al træning sker på eget ansvar og eventuelle ulykker skal dækkes af egen fritids-ulykkesforsikring

·         Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen

·         Foreningens medlemmer og bestyrelsen har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art

·         Motionsredskaberne skal forlades tømte og i hvilestilling. Det vil sige stænger, håndtag vægte m.m. skal hænges/lægges på plads straks efter brug.

·         Ved gentagne påtaler eller efter skriftlig advarsel, skal bestyrelse træde sammen og tage stilling til medlemmets fortsatte medlemskab. En udmeldelse vil være med øjeblikkelig virkning og der vil ikke blive refunderet kontingent.

·         Medlemskab i klubben giver alene ret til at medlemmet og dennes hustand kan benytte faciliteterne.

 

 Kontingent

§12:Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

§13:Der optages medlemmer efter gældende regler se §4 - 9

§14:Kontingentet betales senest ultimo hver måned via net-bank.

Bestyrelsen

§15:Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift.

§16:Bestyrelsens medlemmer vælges på generalformsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

På valg til bestyrelsen er der på lige år 2 på valg samt på ulige år 2 til valg. Således er 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg hvert 2. år. Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg

§17:Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat af 1 repræsentant fra Søndre Skole samt 4 foreningsmedlemmer

§18:Det påhviler bestyrelsen selv at konstituere sig efter generalforsamling med formand, næstformand, sekretær, kasserer og eventuelle menige bestyrelsesmedlemmer.

§19:Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

 

Ordinær generalforsamling

§20:Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§21:Generalforsamlingen afholdes hvert år Januar

§22:Indkaldelse skal ske med 3 uger(s) varsel til medlemmerne skriftligt eller ved ophæng i klubbens lokale.

§23:Ethvert medlem, der med gyldigt medlemsbevis kan dokumentere deres adgangsberettigelse, er mødeberettiget på generalforsamlingen.

§24:Alle medlemmer som har betalt kontingent er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har én stemme.

§25:Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

§26:Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Han må ikke være medlem af bestyrelsen.

§27:På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed.

§28:På generalforsamlingen vælges 5 antal bestyrelsesmedlemmer og 1 revisorer.

På valg til bestyrelsen er der på lige år 2 på valg samt på ulige år 2 til valg. Således er 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg hvert 2. år. Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg.

Revisor kan vælges hvis det besluttes, efter gældende regler, på en generalforsamling.

§29:Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag 7 dage inden generalforsamlingen til formanden.

§30:Afstemninger skal ske skriftligt såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytre ønske her om.

Ekstraordinær generalforsamling

§31:Såfremt 2/3 dele af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§32:Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

§32:Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme måde som ordinære generalforsamlinger, jfr. §§22-30.

Regnskab og formue

§33:Foreningens regnskabs- og kontingentår følger det almindelige kalenderår.

§34:Det påhviler kassereren at indkasserer indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog.

§35:Før den ordinære generalforsamling skal 1 revisorer have revideret regnskabet.

§36:Det påhviler revisorerne årligt at afholde 1 uanmeldte kasseeftersyn.

§37:Foreningens formue skal, hvis den overstiger hvad der er nødvendigt for afholdelse af løbende udgifter, anbringes i foreningens bank.

Tegning og hæftelse

§38:Foreningen forpligtes af Kasseren. I sager af væsentlig betydning – dispositioner over kr. 2.000,- kan foreningen dog kun forpligtes af den samlede bestyrelse.

§39:Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

Vedtægtsændringer

§40:Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

§41:Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

§42:Ved foreningens opløsning tilfalder alle aktiver og formuen Kræftens Bekæmpelse

Stridigheder

§43:Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.

§44:Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer

Eksklusion

§45:Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette ikke opfylder forudsætningerne herfor eller på anden måde handler til skade for foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen.

§46:Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion står den ved magt.

 

 

 

Klubbens vedtægter pr. 04. september 2011

 

Foreningsvedtægt

Foreningens navn, formål og hjemsted

§1:Foreningens navn er MOTIONSKLUBBEN FLEX  (Herefter benævnt Foreningen)

§2:Foreningens formål er

·        At være en familie motionsklub med fokus på motionstræning.

·        At give adgang til motions- og vægttræning for foreningens medlemmer.

·        At foreningen tilbyder træningsfaciliteter til medlemmet samt dennes husstand.

·        At det er til enhver tid bestyrelsens opgave at sikre sammensætning af medlemmer.

·        At foreningen fremstår med et miljø der tilgodeser både motionisten og styrketræning.

·        At foreningen har et adfærdskodeks der giver et åbent og velkomment miljø.

·        At alle er med til at sikre, at foreningens lokaler og udstyr til enhver tid er ryddelige og der er plads til alle typer af medlemmer.

§3:Foreningens hjemsted er: Søndre Skole – Grenaa

Medlemmer

§4:Forudsætning for optagelse er:

Bestyrelsen varetager optagelse af nye medlemmer. Dette sker med hensyn til totale antal medlemmer i forhold til lokalernes kapacitet samt den generelle medlemssammensætning og signalet som familievenlig motionsklub, se også §7

§5:Indmeldelse sker ved: Henvendelse til kasseren og udfyldelse af optagelsesskema

§6:Der betales et indmeldelsesgebyr samt månedligt kontingent.

·        Indmeldelsesgebyr

o   Indmeldelsesgebyr er kr. 1.000,- som engangsbetaling og refunderes ikke.

·        Depositum

o   Der betales depositum på kr. 200,- for udleveret nøglebrik. Depositum returneres ved aflevering af samme nøglebrik.

·        Kontingent

o   Kontingent er kr. 75,-/md. Betales med fordel via net-bank.

o   Kontingent pr. 1. jan. 2012 vil være 100,-/md.

o   Kontingent betales forud minimum pr. md.

·        Manglende indbetaling.

o   Ved manglende indbetaling af kontingent vil medlemmets nøglebrik blive lukket. Kasseren har efter en passende ventetid og efter én opfordring på betaling, ret til at lukke for adgangen.

o   Der opkræves et gebyr på kr. 50,- for genåbning af nøgle.

·        Ansatte ved Søndre Skole kan modtage medlemskab efter klubbens vedtægter, dog skal der ikke betales indmeldelsesgebyr.

§7:Indmeldelse kan nægtes hvis særlige grunde taler for det, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§8:Passive medlemmer kan optages under forudsætning af: Foreningen optager ikke passive medlemmer

§9:Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til Kasseren med tre måneders varsel.

 

Medlemmers rettigheder og pligter

§10:Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, regler, formålsbestemmelse og adfærdskodeks.

§11:Medlemmerne har ret til:

·        Træning i foreningens lokaler

·        Al træning sker på eget ansvar og eventuelle ulykker skal dækkes af egen fritids-ulykkesforsikring

·        Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen

·        Foreningens medlemmer og bestyrelsen har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art

·        Motionsredskaberne skal forlades tømte og i hvilestilling. Det vil sige stænger, håndtag vægte m.m. skal hænges/lægges på plads straks efter brug.

Ved gentagne påtaler eller efter skriftlig advarsel, kan bestyrelse træde sammen og tage stilling til medlemmets fortsatte medlemskab. En udmeldelse vil være med øjeblikkelig virkning og der vil ikke blive refunderet kontingent

 

 Kontingent

§12:Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

§13:Der optages medlemmer efter gældende regler se §4 - 9

§14:Kontingentet betales senest ultimo hver måned via net-bank.

Bestyrelsen

§15:Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift.

§16:Bestyrelsens medlemmer vælges på generalformsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

På valg til bestyrelsen er der på lige år 2 på valg samt på ulige år 2 til valg. Således er 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg hvert 2. år. Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg

§17:Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat af 1 repræsentant fra Søndre Skole samt 4 foreningsmedlemmer

§18:Det påhviler bestyrelsen selv at konstituere sig efter generalforsamling med formand, næstformand, sekretær, kasserer og eventuelle menige bestyrelsesmedlemmer.

§19:Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

 

Ordinær generalforsamling

§20:Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§21:Generalforsamlingen afholdes hvert år Januar

§22:Indkaldelse skal ske med 3 uger(s) varsel til medlemmerne skriftligt eller ved ophæng i klubbens lokale.

§23:Ethvert medlem, der med gyldigt medlemsbevis kan dokumentere deres adgangsberettigelse, er mødeberettiget på generalforsamlingen.

§24:Alle medlemmer som har betalt kontingent er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har én stemme.

§25:Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

§26:Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Han må ikke være medlem af bestyrelsen.

§27:På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed.

§28:På generalforsamlingen vælges 5 antal bestyrelsesmedlemmer og 1 revisorer.

På valg til bestyrelsen er der på lige år 2 på valg samt på ulige år 2 til valg. Således er 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg hvert 2. år. Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg.

Revisor kan vælges hvis det besluttes, efter gældende regler, på en generalforsamling.

§29:Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag 7 dage inden generalforsamlingen til formanden.

§30:Afstemninger skal ske skriftligt såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytre ønske her om.

Ekstraordinær generalforsamling

§31:Såfremt 2/3 dele af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§32:Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

§32:Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme måde som ordinære generalforsamlinger, jfr. §§22-30.

Regnskab og formue

§33:Foreningens regnskabs- og kontingentår følger det almindelige kalenderår.

§34:Det påhviler kassereren at indkasserer indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog.

§35:Før den ordinære generalforsamling skal 1 revisorer have revideret regnskabet.

§36:Det påhviler revisorerne årligt at afholde 1 uanmeldte kasseeftersyn.

§37:Foreningens formue skal, hvis den overstiger hvad der er nødvendigt for afholdelse af løbende udgifter, anbringes i foreningens bank.

Tegning og hæftelse

§38:Foreningen forpligtes af Kasseren. I sager af væsentlig betydning – dispositioner over kr. 2.000,- kan foreningen dog kun forpligtes af den samlede bestyrelse.

§39:Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

Vedtægtsændringer

§40:Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

§41:Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

§42:Ved foreningens opløsning tilfalder formuen

-Bestyrelsen finder nogle forslag til Generalforsamling 2012 -

Stridigheder

§43:Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.

§44:Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer

Eksklusion

§45:Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette ikke opfylder forudsætningerne herfor eller på anden måde handler til skade for foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen.

§46:Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion står den ved magt.

 

 Klubbens vedtægter 1. februar 2015.

 

Foreningsvedtægt

Foreningens navn, formål og hjemsted

§1:Foreningens navn er MOTIONSKLUBBEN FLEX  (Herefter benævnt Foreningen)

§2:Foreningens formål er

·         At være en familie motionsklub med fokus på motionstræning.

·         At give adgang til motions- og vægttræning for foreningens medlemmer.

·         At foreningen tilbyder træningsfaciliteter til medlemmet samt dennes husstand.

·         At det er til enhver tid bestyrelsens opgave at sikre sammensætning af medlemmer.

·         At foreningen fremstår med et miljø der tilgodeser både motionisten og styrketræning.

·         At foreningen har et adfærdskodeks der giver et åbent og velkomment miljø.

·         At alle er med til at sikre, at foreningens lokaler og udstyr til enhver tid er ryddelige og der er plads til alle typer af medlemmer.

§3:Foreningens hjemsted er: Søndre Skole – Grenaa

Medlemmer

§4:Forudsætning for optagelse er:

Ansøgere der har en dom for narko/doping kan ikke optages.
Ved tvivlsspørgsmål om ovennævnte kan formanden/kassereren, på bestyrelsens opfordring, bede om en straffeattest.
Bestyrelsen varetager optagelse af nye medlemmer. Dette sker med hensyn til totale antal medlemmer i forhold til lokalernes kapacitet samt den generelle medlemssammensætning og signalet som familievenlig motionsklub, se også §7.

Bestyrelses skal introducere det nye medlem til faciliteterne, vedtægterne og de holdninger klubbens medlemmer skal udvise.
Nye medlemmer optages ved henvendelse på Mail til en i bestyrelsen og anmodningen behandles ved næstekommende bestyrelsesmøde.

§5:Indmeldelse sker ved: Henvendelse til kasseren og udfyldelse af optagelsesskema

§6:Der betales et indmeldelsesgebyr samt månedligt kontingent.

·         Indmeldelsesgebyr

o    Indmeldelsesgebyr er kr. 1.000,- som engangsbetaling og refunderes ikke.

·         Depositum

o    Der betales depositum på kr. 200,- for udleveret nøglebrik. Depositum returneres ved aflevering af samme nøglebrik.

·         Kontingent

o    Kontingent 100,-/md. Betales direkte ind på konto. Kontanter modtages ikke.

o    Kontingent betales forud minimum pr. md.

·         Manglende indbetaling.

Ved manglende indbetaling lukkes nøglen den 1. i efterfølgende måned. Kasserer vil sende 1 SMS inden lukning med opfordring til betaling.

o    Nøglen kan ikke åbnes igen før manglende kontingent og åbningsgebyr på kr. 50,- er indbetalt.

o   Regler om indbetaling gælder alle medlemmer.  

 

·         Ansatte ved Kattegatskolen kan modtage medlemskab efter klubbens vedtægter, dog skal der ikke betales indmeldelsesgebyr.

§7:Indmeldelse kan nægtes hvis særlige grunde taler for det, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§8:Passive medlemmer kan optages under forudsætning af: Foreningen optager ikke passive medlemmer

§9:Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til Kasseren med tre måneders varsel.

 

Medlemmers rettigheder og pligter

§10:Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, regler, formålsbestemmelse og adfærdskodeks.

§11:Medlemmerne har ret til:

·         Træning i foreningens lokaler

·         Al træning sker på eget ansvar og eventuelle ulykker skal dækkes af egen fritids-ulykkesforsikring

·         Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen

·         Foreningens medlemmer og bestyrelsen har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art

·         Motionsredskaberne skal forlades tømte og i hvilestilling. Det vil sige stænger, håndtag vægte m.m. skal hænges/lægges på plads straks efter brug.

·         Ved gentagne påtaler eller efter skriftlig advarsel, skal bestyrelse træde sammen og tage stilling til medlemmets fortsatte medlemskab. En udmeldelse vil være med øjeblikkelig virkning og der vil ikke blive refunderet kontingent.

·         Medlemskab i klubben giver alene ret til at medlemmet og dennes hustand kan benytte faciliteterne.

 

 Kontingent

§12:Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

§13:Der optages medlemmer efter gældende regler se §4 - 9

§14:Kontingentet betales senest ultimo hver måned via net-bank.

Bestyrelsen

§15:Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift.

§16:Bestyrelsens medlemmer vælges på generalformsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

På valg, ulige år.

·        Klubformand

·        Bestyrelsesmedlem 1

·        Suppleant 1

På valg, lige år;

·        Klubkasserer

·        Bestyrelsesmedlem 2

·        Suppleant 2

Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg

§17:Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat af 1 repræsentant fra Søndre Skole samt 4 foreningsmedlemmer

§18:Det påhviler bestyrelsen selv at konstituere sig efter generalforsamling med formand, næstformand, sekretær, kasserer og eventuelle menige bestyrelsesmedlemmer.

§19:Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

 

 

Ordinær generalforsamling

§20:Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§21:Generalforsamlingen afholdes hvert år Januar

§22:Indkaldelse skal ske med 3 uger(s) varsel til medlemmerne skriftligt eller ved ophæng i klubbens lokale.

§23:Ethvert medlem, der med gyldigt medlemsbevis kan dokumentere deres adgangsberettigelse, er mødeberettiget på generalforsamlingen.

§24:Alle medlemmer som har betalt kontingent er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har én stemme.

§25:Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

§26:Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Han må ikke være medlem af bestyrelsen.

§27:På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed.

§28:På generalforsamlingen vælges 5 antal bestyrelsesmedlemmer og 1 revisorer.

På valg til bestyrelsen er der på lige år 2 på valg samt på ulige år 2 til valg. Således er 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg hvert 2. år. Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg.

Revisor kan vælges hvis det besluttes, efter gældende regler, på en generalforsamling.

§29:Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag 7 dage inden generalforsamlingen til formanden.

§30:Afstemninger skal ske skriftligt såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytre ønske her om.

Ekstraordinær generalforsamling

§31:Såfremt 2/3 dele af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§32:Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

§32:Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme måde som ordinære generalforsamlinger, jfr. §§22-30.

Regnskab og formue

§33:Foreningens regnskabs- og kontingentår følger det almindelige kalenderår.

§34:Det påhviler kassereren at indkasserer indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog.

§35:Før den ordinære generalforsamling skal 1 revisorer have revideret regnskabet.

§36:Det påhviler revisorerne årligt at afholde 1 uanmeldte kasseeftersyn.

§37:Foreningens formue skal, hvis den overstiger hvad der er nødvendigt for afholdelse af løbende udgifter, anbringes i foreningens bank.

Tegning og hæftelse

§38:Foreningen forpligtes af Kasseren. I sager af væsentlig betydning – dispositioner over kr. 2.000,- kan foreningen dog kun forpligtes af den samlede bestyrelse.

§39:Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

Vedtægtsændringer

§40:Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

§41:Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

§42:Ved foreningens opløsning tilfalder alle aktiver og formuen Kræftens Bekæmpelse

Stridigheder

§43:Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.

§44:Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer

Eksklusion

§45:Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette ikke opfylder forudsætningerne herfor eller på anden måde handler til skade for foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen. Medlemmer som er ekskluderet på grund af narko/doping kan ikke blive medlem igen.

§46:Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion står den ved magt.

Klubbens vedtægter 1. februar 2014.

Foreningsvedtægt

Foreningens navn, formål og hjemsted

§1:Foreningens navn er MOTIONSKLUBBEN FLEX  (Herefter benævnt Foreningen)

§2:Foreningens formål er

·         At være en familie motionsklub med fokus på motionstræning.

·         At give adgang til motions- og vægttræning for foreningens medlemmer.

·         At foreningen tilbyder træningsfaciliteter til medlemmet samt dennes husstand.

·         At det er til enhver tid bestyrelsens opgave at sikre sammensætning af medlemmer.

·         At foreningen fremstår med et miljø der tilgodeser både motionisten og styrketræning.

·         At foreningen har et adfærdskodeks der giver et åbent og velkomment miljø.

·         At alle er med til at sikre, at foreningens lokaler og udstyr til enhver tid er ryddelige og der er plads til alle typer af medlemmer.

§3:Foreningens hjemsted er: Søndre Skole – Grenaa

Medlemmer

§4:Forudsætning for optagelse er:

Ansøgere der har en dom for narko/doping kan ikke optages.
Ved tvivlsspørgsmål om ovennævnte kan formanden/kassereren, på bestyrelsens opfordring, bede om en straffeattest.
Bestyrelsen varetager optagelse af nye medlemmer. Dette sker med hensyn til totale antal medlemmer i forhold til lokalernes kapacitet samt den generelle medlemssammensætning og 
signalet som familievenlig motionsklub, se også §7.

Bestyrelses skal introducere det nye medlem til faciliteterne, vedtægterne og de holdninger klubbens medlemmer skal udvise.
Nye medlemmer optages ved henvendelse på Mail til en i bestyrelsen og anmodningen behandles ved næstekommende bestyrelsesmøde.

§5:Indmeldelse sker ved: Henvendelse til kasseren og udfyldelse af optagelsesskema

§6:Der betales et indmeldelsesgebyr samt månedligt kontingent.

·         Indmeldelsesgebyr

o    Indmeldelsesgebyr er kr. 1.000,- som engangsbetaling og refunderes ikke.

·         Depositum

o    Der betales depositum på kr. 200,- for udleveret nøglebrik. Depositum returneres ved aflevering af samme nøglebrik.

·         Kontingent

o    Kontingent (pr. 1. jan. 2012) 100,-/md. Betales direkte ind på konto. Kontanter modtages ikke.

o    Kontingent betales forud minimum pr. md.

·         Manglende indbetaling.

Ved manglende indbetaling lukkes nøglen den 1. i efterfølgende måned. Kasserer vil sende 1 SMS inden lukning med opfordring til betaling.

o    Nøglen kan ikke åbnes igen før manglende kontingent og åbningsgebyr på kr. 50,- er indbetalt.

o   Regler om indbetaling gælder alle medlemmer.  


·         Ansatte ved Kattegatskolen kan modtage medlemskab efter klubbens vedtægter, dog skal der ikke betales indmeldelsesgebyr.

§7:Indmeldelse kan nægtes hvis særlige grunde taler for det, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§8:Passive medlemmer kan optages under forudsætning af: Foreningen optager ikke passive medlemmer

§9:Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til Kasseren med tre måneders varsel.

 

Medlemmers rettigheder og pligter

§10:Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, regler, formålsbestemmelse og adfærdskodeks.

§11:Medlemmerne har ret til:

·         Træning i foreningens lokaler

·         Al træning sker på eget ansvar og eventuelle ulykker skal dækkes af egen fritids-ulykkesforsikring

·         Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen

·         Foreningens medlemmer og bestyrelsen har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art

·         Motionsredskaberne skal forlades tømte og i hvilestilling. Det vil sige stænger, håndtag vægte m.m. skal hænges/lægges på plads straks efter brug.

·         Ved gentagne påtaler eller efter skriftlig advarsel, skal bestyrelse træde sammen og tage stilling til medlemmets fortsatte medlemskab. En udmeldelse vil være med øjeblikkelig virkning og der vil ikke blive refunderet kontingent.

·         Medlemskab i klubben giver alene ret til at medlemmet og dennes hustand kan benytte faciliteterne.

 

 Kontingent

§12:Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

§13:Der optages medlemmer efter gældende regler se §4 - 9

§14:Kontingentet betales senest ultimo hver måned via net-bank.

Bestyrelsen

§15:Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift.

§16:Bestyrelsens medlemmer vælges på generalformsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

På valg til bestyrelsen er der på lige år 2 på valg samt på ulige år 2 til valg. Således er 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg hvert 2. år. Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg

§17:Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat af 1 repræsentant fra Søndre Skole samt 4 foreningsmedlemmer

§18:Det påhviler bestyrelsen selv at konstituere sig efter generalforsamling med formand, næstformand, sekretær, kasserer og eventuelle menige bestyrelsesmedlemmer.

§19:Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


 

 

Ordinær generalforsamling

§20:Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§21:Generalforsamlingen afholdes hvert år Januar

§22:Indkaldelse skal ske med 3 uger(s) varsel til medlemmerne skriftligt eller ved ophæng i klubbens lokale.

§23:Ethvert medlem, der med gyldigt medlemsbevis kan dokumentere deres adgangsberettigelse, er mødeberettiget på generalforsamlingen.

§24:Alle medlemmer som har betalt kontingent er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har én stemme.

§25:Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

§26:Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Han må ikke være medlem af bestyrelsen.

§27:På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed.

§28:På generalforsamlingen vælges 5 antal bestyrelsesmedlemmer og 1 revisorer.

På valg til bestyrelsen er der på lige år 2 på valg samt på ulige år 2 til valg. Således er 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg hvert 2. år. Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg.

Revisor kan vælges hvis det besluttes, efter gældende regler, på en generalforsamling.

§29:Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag 7 dage inden generalforsamlingen til formanden.

§30:Afstemninger skal ske skriftligt såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytre ønske her om.

Ekstraordinær generalforsamling

§31:Såfremt 2/3 dele af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§32:Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

§32:Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme måde som ordinære generalforsamlinger, jfr. §§22-30.

Regnskab og formue

§33:Foreningens regnskabs- og kontingentår følger det almindelige kalenderår.

§34:Det påhviler kassereren at indkasserer indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog.

§35:Før den ordinære generalforsamling skal 1 revisorer have revideret regnskabet.

§36:Det påhviler revisorerne årligt at afholde 1 uanmeldte kasseeftersyn.

§37:Foreningens formue skal, hvis den overstiger hvad der er nødvendigt for afholdelse af løbende udgifter, anbringes i foreningens bank.

Tegning og hæftelse

§38:Foreningen forpligtes af Kasseren. I sager af væsentlig betydning – dispositioner over kr. 2.000,- kan foreningen dog kun forpligtes af den samlede bestyrelse.

§39:Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

Vedtægtsændringer

§40:Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

§41:Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

§42:Ved foreningens opløsning tilfalder alle aktiver og formuen Kræftens Bekæmpelse

Stridigheder

§43:Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.

§44:Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer

Eksklusion

§45:Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette ikke opfylder forudsætningerne herfor eller på anden måde handler til skade for foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen. Medlemmer som er ekskluderet på grund af narko/doping kan ikke blive medlem igen.

§46:Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion står den ved magt.

 


Klubbens vedtægter pr. 13. januar 2013.
 

Foreningsvedtægt

Foreningens navn, formål og hjemsted

§1:Foreningens navn er MOTIONSKLUBBEN FLEX  (Herefter benævnt Foreningen)

§2:Foreningens formål er

·         At være en familie motionsklub med fokus på motionstræning.

·         At give adgang til motions- og vægttræning for foreningens medlemmer.

·         At foreningen tilbyder træningsfaciliteter til medlemmet samt dennes husstand.

·         At det er til enhver tid bestyrelsens opgave at sikre sammensætning af medlemmer.

·         At foreningen fremstår med et miljø der tilgodeser både motionisten og styrketræning.

·         At foreningen har et adfærdskodeks der giver et åbent og velkomment miljø.

·         At alle er med til at sikre, at foreningens lokaler og udstyr til enhver tid er ryddelige og der er plads til alle typer af medlemmer.

§3:Foreningens hjemsted er: Søndre Skole – Grenaa

Medlemmer

§4:Forudsætning for optagelse er:

Bestyrelsen varetager optagelse af nye medlemmer. Dette sker med hensyn til totale antal medlemmer i forhold til lokalernes kapacitet samt den generelle medlemssammensætning og signalet som familievenlig motionsklub, se også §7.
Bestyrelses skal introducere det nye medlem til faciliteterne, vedtægterne og de holdninger klubbens medlemmer skal udvise.
Nye medlemmer optages ved henvendelse på Mail til en i bestyrelsen og anmodningen behandles ved næstekommende bestyrelsesmøde.

§5:Indmeldelse sker ved: Henvendelse til kasseren og udfyldelse af optagelsesskema

§6:Der betales et indmeldelsesgebyr samt månedligt kontingent.

·         Indmeldelsesgebyr

o    Indmeldelsesgebyr er kr. 1.000,- som engangsbetaling og refunderes ikke.

·         Depositum

o    Der betales depositum på kr. 200,- for udleveret nøglebrik. Depositum returneres ved aflevering af samme nøglebrik.

·         Kontingent

o    Kontingent er kr. 75,-/md. Betales med fordel via net-bank.

o    Kontingent pr. 1. jan. 2012 vil være 100,-/md.

o    Kontingent betales forud minimum pr. md.

·         Manglende indbetaling.

o    Ved manglende indbetaling af kontingent vil medlemmets nøglebrik blive lukket. Kasseren har efter en passende ventetid og efter én opfordring på betaling, ret til at lukke for adgangen.

o    Der opkræves et gebyr på kr. 50,- for genåbning af nøgle.

·         Ansatte ved Kattegatskolen kan modtage medlemskab efter klubbens vedtægter, dog skal der ikke betales indmeldelsesgebyr.

§7:Indmeldelse kan nægtes hvis særlige grunde taler for det, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§8:Passive medlemmer kan optages under forudsætning af: Foreningen optager ikke passive medlemmer

§9:Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til Kasseren med tre måneders varsel.

 

Medlemmers rettigheder og pligter

§10:Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, regler, formålsbestemmelse og adfærdskodeks.

§11:Medlemmerne har ret til:

·         Træning i foreningens lokaler

·         Al træning sker på eget ansvar og eventuelle ulykker skal dækkes af egen fritids-ulykkesforsikring

·         Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen

·         Foreningens medlemmer og bestyrelsen har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art

·         Motionsredskaberne skal forlades tømte og i hvilestilling. Det vil sige stænger, håndtag vægte m.m. skal hænges/lægges på plads straks efter brug.

·         Ved gentagne påtaler eller efter skriftlig advarsel, skal bestyrelse træde sammen og tage stilling til medlemmets fortsatte medlemskab. En udmeldelse vil være med øjeblikkelig virkning og der vil ikke blive refunderet kontingent.

·         Medlemskab i klubben giver alene ret til at medlemmet og dennes hustand kan benytte faciliteterne.

 

 Kontingent

§12:Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

§13:Der optages medlemmer efter gældende regler se §4 - 9

§14:Kontingentet betales senest ultimo hver måned via net-bank.

Bestyrelsen

§15:Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift.

§16:Bestyrelsens medlemmer vælges på generalformsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

På valg til bestyrelsen er der på lige år 2 på valg samt på ulige år 2 til valg. Således er 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg hvert 2. år. Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg

§17:Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat af 1 repræsentant fra Søndre Skole samt 4 foreningsmedlemmer

§18:Det påhviler bestyrelsen selv at konstituere sig efter generalforsamling med formand, næstformand, sekretær, kasserer og eventuelle menige bestyrelsesmedlemmer.

§19:Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


 

 

Ordinær generalforsamling

§20:Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§21:Generalforsamlingen afholdes hvert år Januar

§22:Indkaldelse skal ske med 3 uger(s) varsel til medlemmerne skriftligt eller ved ophæng i klubbens lokale.

§23:Ethvert medlem, der med gyldigt medlemsbevis kan dokumentere deres adgangsberettigelse, er mødeberettiget på generalforsamlingen.

§24:Alle medlemmer som har betalt kontingent er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har én stemme.

§25:Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

§26:Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Han må ikke være medlem af bestyrelsen.

§27:På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed.

§28:På generalforsamlingen vælges 5 antal bestyrelsesmedlemmer og 1 revisorer.

På valg til bestyrelsen er der på lige år 2 på valg samt på ulige år 2 til valg. Således er 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg hvert 2. år. Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg.

Revisor kan vælges hvis det besluttes, efter gældende regler, på en generalforsamling.

§29:Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag 7 dage inden generalforsamlingen til formanden.

§30:Afstemninger skal ske skriftligt såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytre ønske her om.

Ekstraordinær generalforsamling

§31:Såfremt 2/3 dele af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§32:Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

§32:Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme måde som ordinære generalforsamlinger, jfr. §§22-30.

Regnskab og formue

§33:Foreningens regnskabs- og kontingentår følger det almindelige kalenderår.

§34:Det påhviler kassereren at indkasserer indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog.

§35:Før den ordinære generalforsamling skal 1 revisorer have revideret regnskabet.

§36:Det påhviler revisorerne årligt at afholde 1 uanmeldte kasseeftersyn.

§37:Foreningens formue skal, hvis den overstiger hvad der er nødvendigt for afholdelse af løbende udgifter, anbringes i foreningens bank.

Tegning og hæftelse

§38:Foreningen forpligtes af Kasseren. I sager af væsentlig betydning – dispositioner over kr. 2.000,- kan foreningen dog kun forpligtes af den samlede bestyrelse.

§39:Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

Vedtægtsændringer

§40:Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

§41:Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

§42:Ved foreningens opløsning tilfalder alle aktiver og formuen Kræftens Bekæmpelse

Stridigheder

§43:Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.

§44:Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer

Eksklusion

§45:Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette ikke opfylder forudsætningerne herfor eller på anden måde handler til skade for foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen.

§46:Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion står den ved magt.

 

 

 
Klubbens vedtægter pr. 04. september 2011
 

Foreningsvedtægt

Foreningens navn, formål og hjemsted

§1:Foreningens navn er MOTIONSKLUBBEN FLEX  (Herefter benævnt Foreningen)

§2:Foreningens formål er

·        At være en familie motionsklub med fokus på motionstræning.

·        At give adgang til motions- og vægttræning for foreningens medlemmer.

·        At foreningen tilbyder træningsfaciliteter til medlemmet samt dennes husstand.

·        At det er til enhver tid bestyrelsens opgave at sikre sammensætning af medlemmer.

·        At foreningen fremstår med et miljø der tilgodeser både motionisten og styrketræning.

·        At foreningen har et adfærdskodeks der giver et åbent og velkomment miljø.

·        At alle er med til at sikre, at foreningens lokaler og udstyr til enhver tid er ryddelige og der er plads til alle typer af medlemmer.

§3:Foreningens hjemsted er: Søndre Skole – Grenaa

Medlemmer

§4:Forudsætning for optagelse er:

Bestyrelsen varetager optagelse af nye medlemmer. Dette sker med hensyn til totale antal medlemmer i forhold til lokalernes kapacitet samt den generelle medlemssammensætning og signalet som familievenlig motionsklub, se også §7

§5:Indmeldelse sker ved: Henvendelse til kasseren og udfyldelse af optagelsesskema

§6:Der betales et indmeldelsesgebyr samt månedligt kontingent.

·        Indmeldelsesgebyr

o   Indmeldelsesgebyr er kr. 1.000,- som engangsbetaling og refunderes ikke.

·        Depositum

o   Der betales depositum på kr. 200,- for udleveret nøglebrik. Depositum returneres ved aflevering af samme nøglebrik.

·        Kontingent

o   Kontingent er kr. 75,-/md. Betales med fordel via net-bank.

o   Kontingent pr. 1. jan. 2012 vil være 100,-/md.

o   Kontingent betales forud minimum pr. md.

·        Manglende indbetaling.

o   Ved manglende indbetaling af kontingent vil medlemmets nøglebrik blive lukket. Kasseren har efter en passende ventetid og efter én opfordring på betaling, ret til at lukke for adgangen.

o   Der opkræves et gebyr på kr. 50,- for genåbning af nøgle.

·        Ansatte ved Søndre Skole kan modtage medlemskab efter klubbens vedtægter, dog skal der ikke betales indmeldelsesgebyr.

§7:Indmeldelse kan nægtes hvis særlige grunde taler for det, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for nægtelsen. Ønsker den afviste stadig indmeldelse, skal nægtelsen prøves ved førstkommende ordinære generalforsamling.

§8:Passive medlemmer kan optages under forudsætning af: Foreningen optager ikke passive medlemmer

§9:Udmeldelse finder sted ved skriftlig henvendelse til Kasseren med tre måneders varsel.

 

Medlemmers rettigheder og pligter

§10:Medlemmerne er forpligtede til at overholde foreningens love, regler, formålsbestemmelse og adfærdskodeks.

§11:Medlemmerne har ret til:

·        Træning i foreningens lokaler

·        Al træning sker på eget ansvar og eventuelle ulykker skal dækkes af egen fritids-ulykkesforsikring

·        Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen ud over kontingentforpligtelsen

·        Foreningens medlemmer og bestyrelsen har ikke noget krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art

·        Motionsredskaberne skal forlades tømte og i hvilestilling. Det vil sige stænger, håndtag vægte m.m. skal hænges/lægges på plads straks efter brug.

Ved gentagne påtaler eller efter skriftlig advarsel, kan bestyrelse træde sammen og tage stilling til medlemmets fortsatte medlemskab. En udmeldelse vil være med øjeblikkelig virkning og der vil ikke blive refunderet kontingent

 

 Kontingent

§12:Generalforsamlingen fastsætter kontingentets størrelse.

§13:Der optages medlemmer efter gældende regler se §4 - 9

§14:Kontingentet betales senest ultimo hver måned via net-bank.

Bestyrelsen

§15:Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningens drift.

§16:Bestyrelsens medlemmer vælges på generalformsamlingen for 1 år ad gangen. Genvalg er muligt.

På valg til bestyrelsen er der på lige år 2 på valg samt på ulige år 2 til valg. Således er 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg hvert 2. år. Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg

§17:Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

Bestyrelsen er sammensat af 1 repræsentant fra Søndre Skole samt 4 foreningsmedlemmer

§18:Det påhviler bestyrelsen selv at konstituere sig efter generalforsamling med formand, næstformand, sekretær, kasserer og eventuelle menige bestyrelsesmedlemmer.

§19:Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


 

 

Ordinær generalforsamling

§20:Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

§21:Generalforsamlingen afholdes hvert år Januar

§22:Indkaldelse skal ske med 3 uger(s) varsel til medlemmerne skriftligt eller ved ophæng i klubbens lokale.

§23:Ethvert medlem, der med gyldigt medlemsbevis kan dokumentere deres adgangsberettigelse, er mødeberettiget på generalforsamlingen.

§24:Alle medlemmer som har betalt kontingent er berettiget til at stemme på generalforsamlingen. Alle medlemmer har én stemme.

§25:Det er ikke muligt at stemme ved fuldmagt.

§26:Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Han må ikke være medlem af bestyrelsen.

§27:På generalforsamlingen aflægger bestyrelsen ved formanden beretning om foreningens virksomhed.

§28:På generalforsamlingen vælges 5 antal bestyrelsesmedlemmer og 1 revisorer.

På valg til bestyrelsen er der på lige år 2 på valg samt på ulige år 2 til valg. Således er 2 længst siddende bestyrelsesmedlemmer på valg hvert 2. år. Skolens repræsentant er ikke på valg og kan alene skiftes på skolens foranledning. Det er muligt at modtage genvalg.

Revisor kan vælges hvis det besluttes, efter gældende regler, på en generalforsamling.

§29:Medlemmer, som ønsker at stille forslag til afstemning uden for den udsendte dagsorden, skal indsende deres forslag 7 dage inden generalforsamlingen til formanden.

§30:Afstemninger skal ske skriftligt såfremt blot ét af de fremmødte medlemmer ytre ønske her om.

Ekstraordinær generalforsamling

§31:Såfremt 2/3 dele af foreningens medlemmer ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

§32:Det overlades til den siddende bestyrelse at udarbejde og udsende mødeindkaldelse. Bestyrelsen skal endvidere berette om årsagen til den ekstraordinære indkaldelse.

§32:Den ekstraordinære generalforsamling afholdes på samme måde som ordinære generalforsamlinger, jfr. §§22-30.

Regnskab og formue

§33:Foreningens regnskabs- og kontingentår følger det almindelige kalenderår.

§34:Det påhviler kassereren at indkasserer indtægter og betale de af bestyrelsen godkendte udgifter. Indtægter og udgifter føres i kassebog.

§35:Før den ordinære generalforsamling skal 1 revisorer have revideret regnskabet.

§36:Det påhviler revisorerne årligt at afholde 1 uanmeldte kasseeftersyn.

§37:Foreningens formue skal, hvis den overstiger hvad der er nødvendigt for afholdelse af løbende udgifter, anbringes i foreningens bank.

Tegning og hæftelse

§38:Foreningen forpligtes af Kasseren. I sager af væsentlig betydning – dispositioner over kr. 2.000,- kan foreningen dog kun forpligtes af den samlede bestyrelse.

§39:Det påhviler ikke nogen af foreningens medlemmer at hæfte personligt for påtagede forpligtelser. Dog finder de almindelige erstatnings- og foreningsretlige principper anvendelse.

Vedtægtsændringer

§40:Til ændring af disse vedtægter kræves vedtagelse på generalforsamling med minimum 2/3 af de afgivne stemmer.

Opløsning

§41:Til opløsning af foreningen kræves vedtagelse på generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsning.

§42:Ved foreningens opløsning tilfalder formuen

-Bestyrelsen finder nogle forslag til Generalforsamling 2012 -

Stridigheder

§43:Det påhviler bestyrelsen i mindelighed at løse opståede stridigheder.

§44:Kan stridigheder ikke løses i mindelighed, skal disse løses ved generalforsamling, hvor minimum 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer

Eksklusion

§45:Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, hvis dette ikke opfylder forudsætningerne herfor eller på anden måde handler til skade for foreningen. Minimum 2/3 af bestyrelsens medlemmer skal stemme for eksklusionen.

§46:Eksklusionsbeslutningen kan appelleres til generalforsamlingen, der træffer den endelige beslutning. Stemmer minimum 2/3 af de fremmødte på generalforsamlingen for eksklusion står den ved magt.

 

 

Ċ
Jesper Harder,
10. sep. 2011 10.26
Comments